A few days in Philadelphia: Oct. 18 to 22, 2012 - enginespics
T-Rex skeleton

T-Rex skeleton